ติดตาม » วาไรตี้ » วิธีปลูกข้าวโพดหวาน พร้อมบอกสูตรทำปุ๋ยไว้ใช้เอง

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน พร้อมบอกสูตรทำปุ๋ยไว้ใช้เอง

ฤดูกาลที่เหมาะสมในปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็นช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี

 

ควรอยู่ในฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม - มกราคม หรือดินฤดูฝน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

 

การวิเคราะห์ดินก่อนปลูก

ถ้าดินมีความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 5.5 ให้ใส่ปูนขาวอัตรา 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว ไถพรวนดิน และถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ำกว่า 1.5 ก่อนพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปลูกถั่วเขียวอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ หรือปลูกถั่วพร้าอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหลังเก็บผักข้าวโพดหวานแล้วไถกลบต้นข้าวโพด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

 

การเตรียมดิน

การเตรียมดินถือเป็นหัวใจของการปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตสูง เพราะถ้าดินมีสภาพดีเหมาะกับการงอกของเมล็ดจะทำให้มีจำนวนต้นต่อไร่สูง ผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงตามไปด้วยการเตรียมดินที่ดีควรมีการไถดะและทิ้งตากดินไว้ 3-5 วัน

 

จากนั้นจึงไถแปรเพื่อย่อยดินให้ แตกละเอียดไม่เป็นก้อนใหญ่เหมาะกับการงอกของเมล็ด ควรมีการหว่านปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยขี้ไก่เป็นต้น อัตราประมาณ 1 ตันต่อไร่ก่อนการไถแปร เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นสามารถอุ้มน้ำได้นานขึ้น และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับข้าวโพดหวาน

 

วิธีทำปุ๋ยใช้เอง

 

1.ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16 และปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร 15-15-15

 

วัตถุดิบต่อส่วนผสม

รำอ่อน 1 ส่วน

ดินดี 1 ส่วน

แกลบดิบ 1 ส่วน

แกลบดำ 1 ส่วน

มูลสัตว์ 1 ส่วน

พืชตระกูลถั่ว 1 ส่วน

 

2. ปุ๋ยหมักสูตร 16-20-0

วัตถุดิบต่อส่วนผสม

รำอ่อน 1 ส่วน

ดินดี 2 ส่วน

แกลบดิบ 4 ส่วน

แกลบดำ 4 ส่วน

มูลสัตว์ 4 ส่วน

พืชตระกูลถั่ว 4 ส่วน